Aktuelle nettsider

Lov om barnehager med forskrifter:
https://lovdata.no/static/RDEP/q-2003-0902.pdfRammeplan for barnehagen:
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/

 

Standard for overgang barnehage-skole/skolefritidsordning (SFO) i Asker kommune:
https://www.asker.kommune.no/globalassets/barnehage/standard-for-overgang-barnehageskolesfo--
ferdig.pdf