OBSERVASJONER

Observasjon betyr å iaktta det som skjer på en særlig oppmerksom måte. I barnehagen bruker vi ulike observasjonsmetoder avhengig av situasjon og hva vi ønsker å observere. Hensikten med observasjon er å kunne hjelpe og støtte barnet til en best mulig utvikling. Observasjonene gjennomføres i hverdagsaktiviteter og lek i barnets naturlige omgivelser.

Barnesamtaler

Gjennom året har vi uformelle samtaler med barna, hvor vi ønsker å fange opp og ta tak i barnas interesser og meninger i forhold til deres opphold i barnehagen. Vi gjennomfører også mer formelle samtaler med de eldste barna, hvor vi snakker rundt deres trivsel, venner og voksenkontakt.

 

Løpende protokoll

Ønsker vi å observere et bestemt utviklingsområde, for eksempel hvordan et barn prøver å få og opprettholde kontakt med andre barn, kan denne metoden være godt egnet. Vi beskriver barnets handling over en kort tid på 2-3 minutter, og ved gjentakende observasjoner over tid kan vi se et mønster. Utfra dette ser vi om barnet trenger ekstra stimulanse på dette området.

 

Sosiogram

Sosiogram er en observasjonsmetode som kan brukes for å undersøke forhold mellom flere personer i en gruppe. Hvem tar kontakt med hvem, er kontakten av en positiv eller negativ art og er barnet inkludert i barnegruppa?

 

TRAS

Som en del av det systematiske språkarbeidet bruker barnehagen TRAS som et observasjonsverktøy for alle barn etter fylte 2 år. TRAS står for tidlig registrering av språkutvikling. Vi ønsker å bidra til at alle barn får en god språkutvikling. Å utvikle språk er noe av det mest betydningsfulle som skjer i et barns liv. Gjennom språk lærer vi om oss selv, og språk er grunnleggende for å delta i et fellesskap. Gode språklige ferdigheter er et godt grunnlag for lese - og skriveutvikling når barnet begynner i skolen. Gjennom TRAS får vi en oversikt over hva barnet mestrer innen de ulike områdene av språket, og ser hva vi eventuelt må hjelpe barnet med slik at det får en god språklig utvikling.

En av barnehagens viktige oppgaver er å gi tidlig og god hjelp til barn som har sen språkutvikling eller har andre språkproblemer. En forutsetning for å gi denne hjelpen er at vi blir oppmerksom på de barna som har et reelt behov for ekstra språkstøtte.

 

ALLE MED

På samme måte som TRAS brukes for å observere språklig mestring hos barn brukes skjemaet ALLE MED for å observere den sosiale mestringen hos barnet. Observasjonsskjemaet dekker seks utviklingsområder; språk, lek, sosioemosjonelt, hverdagsaktiviteter og trivsel. Denne observasjonen gir et helhetlig bilde av barnet og det barnet mestrer, og gi en bevisstgjøring om det pedagogiske tilbudet vi gir barnet.

TRAS og ALLE MED er ikke tester hvor det forventes ett bestemt svar eller en bestemt respons, men observasjonsverktøy som gir oss mulighet til å se barnets utviklingstrekk.